leral.net | S'informer en temps réel

Caggal leydi Njilli Ceerno Madaani Taal to leydi Libi

Lewlewal- 17/05/09- E bismagol fedde Islamiyaŋkoore aduna e dow ngardagol Mohamad Ahmed Sariif, Ceer,o Madaani Taal e csirlidiiɓe mum njehii leydi Libi e maayirde leweru Awril. Mujiiba mawɗo o, wonnoo ko jiyaade yanaade Seyyidi Aliw Boun Seyid, miñum Sayku Umaar Taal. Ndeɓe njiiti laamu Libi e gardagol Momaar Hadafii fellitii made ɗuum, made jiporde to rawda (Dakaar), made jiŋngirɗe to e Ndum e balle keewɗe. Ndeen Ceerno Madaaani fiili Hadafi “Jaalal Sayku Umaar e nderleydi Libi”


Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2009 à 14:21 | | 1 commentaire(s)|

Caggal leydi Njilli Ceerno Madaani Taal to leydi Libi
Duuɓi ɗiɗi ko lomti baay makko e Kalifaagal galle Sayku Umaar, Ceerno Madaani Taal ceraani e gollude ngaam reftude e timminde felo cernaaɓe e jitnaaɓe mum. E maayirde lewru awril o yehiino leydi Libi ngam yilaande yanaade Seydi Aliw Buun Sayid miñum Sayku Umaar Taal. Ɗuum udditi jotondirak maŋngal kahunde galle Umaar Taal e laamɗo leydi Libi, Hadafii. Oon anniyiima wadd balle keewɗe, wallude jibinnande Umaar Taal, laawol Tijjaani e Umaah.

E ngal ɗoo ɗanngal mbiyen ko Sayku Umaar e hoore mumholli Ceerno Madaani laawol. Sibu e nder deftere makko o hali heen Seydi Aliiw, nobe njaari Makka haa Libi. “ Neɗɗo ene maaya tawa winndaaka. Ko Al Hajji Umaar winndii fof. Ndeɓe gummii Makka ɓe ngari haa leydi Libi Al Hajji Umaar wi, miin mi hooti. Ndeen Seydi Aliiw ene rafaa. Seydi wii eey. Goto to heen kala ene anndi. Aliiw ne andi ko ɗoon mayat, Sayku Umaar ko noon, ne anndi ɗuum”, hoŋngol Ceerno Saaydu Taal, Elimaan jumaa Sayku Umaar to Ndakaaru.

Nden Al hajji Umaar hooti Afrik baŋnge worgo, Seydi Aliiw ruttiie joomum. Omo rayat noo e duuɓi capantati.

E daftere heen Sayku Umaar sifiima wuro ngoo, diwaan o ekn. Ɗuum waɗi tuggi e ñalawma 25 awril haa 05 Me 2009, Ceerno Madaani e wondiiɓe mum mbaɗii felo e nder leydi Libi, ngam yiitude yanaande Seydi Aliiw Buun Sayid. “Ko ko Cerno o wii ko wayli min. So wii mbiɗomi hooto; wonaa kooten. Won goppaaɗo. Koo non futaŋkooɓe, ɓalleɓe, Senegaal-naaɓe e juulɓe aduynya o teddina. Al Hajji Umaar ligganiima Lislaam, ɗumɗoo hollirii ko jiyaaɗo Alla mawɗo, sibu to njaɗaa kala a tawat mo ɗoon, maa tawa ɗoon maahle makko”, e wiide Ceerno Madaani Taal, Haliif Galle Sayku Umaar Taal”

E beydu heen Ceerno Madani wii : “nde min ngari wuro Tijhiri min naamndi ɓe mbii ɗuum ɓooyi, kono eɓe nanannoo njattiɓe en ne kaala ɓaleeɓe ɗiɗi ummiiɓe funnaage ene lelii e bamuule maɓɓe (cehe) Min njiili hamin njiiti. Duuɓi 180 ko ɗuum waɗi, wadde al hamdulillaahi, Alla yettaama” Wuro Tijhiri woni ko nder Saharaa e diwaan mo Fejjaan, hakunde mum e Tiripolii (wuro laamorgo Libi) ko kilometaaji 1200. Wadde ko ɗanngal maŋngal !

“Min bismaama, min detdinaama, Lislaam mawninaama”

Ndeɓe ngari e wuro hee ɓe teddinaama haaddi teddugnal. “Ko Ceerno Molli Saaruuk Ibirahiima e hohoobe diwaan o kala ndenti teddinimin, teddini Lislaam. Ko nawi min e nokku hee yaloyaade yanaande Seydi Aliiw Taal. Caggal nde min njiiti ɗuum, mawɗo wuro Tijhiri rokkii en nokku jaacɗo ko foti no 100 meeter kaare (100m2) ngam wadde ɗoon rawda jiyaaɗo Alla oo, hono Seydi Aliiw Taal. Ɗuum wadi ko ñande 30 lewru Awril 2009. Ñalawma mo wontaa yejjiteede e golwole Sayku Umaar” e wiide Ceerno Madaani Muntagaa Taal.

Nde ɓe duttii Tiripolii, ɓe jokki golle e fedde lislaamiyaŋkoore aduna ( Association mondiale de l’Appel Islamique) Caggal ɗuum “min njodoɗiima kohoowo leydi Libi, hono Momaar Al Kadafii. Jonnde watnde fayiida”

E wiide Ceerno Madaani Taal leydi Libi aniyiima, fellitii wadde jawdi mum e galle Sayku Umaar Taal e diine e Taarik Tijjaani. “ Maɓɓe ngarɗoo henna. Ɓe fellitii mahde hoɗirde mawɗe mbete kala koɗo garɗo fof ene bismee heen. Maɓe maah jaŋngirde mawɗi, dudal maŋngal ɗoo e Ndakaarau, maɓe heblu jaŋngooɓe e faccirooɓe Arab e farayse. Too e wuro Njuum maa Kadafii wadde heen juŋngo mum ko faati en njaŋngirɗe e duɗe Sayku Umaar gonɗe toon. Maa o fewnitɗe, o waɗa heen kaɓirɗe e kuutorɗe etee maa jaŋnginooɓe toon kala joge ko faati e jobdimumen”

Caggal ɗuum Ceerno Madaani Taal filii hono Momaar Kadafii, laamɗo leydi Libi, “Jaalal Sayku Umaar e nder leydi Lbi” Sibu teddugnal dasetaake, roondete !

Kuɗol Usmaan (Makka) Lih-www.pulaagu.com1.Posté par le 26/05/2009 11:14 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

mi weltiim no fewi a jarama usmaan a umani demngal pulaar e lislam

Nouveau commentaire :

Tout commentaire à caractère commercial, insultant, pornographique, raciste, homophobe, incitant à la violence ou contraire aux lois sénégalaises sera supprimé, Peut entraîner votre bannissement total du site

Cliquez-ici pour regarder plus de videos